Retourbeleid

Herroepingsrecht

Consumenten hebben veertien dagen herroepingsrecht.

Herroepingsrecht
U heeft het recht uw bestelling binnen twee weken te herroepen om dit contract zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is als volgt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, anders dan de door u aangewezen vervoerder, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u dit te melden Artprinta GmbH ik. G., Mitterstraßeweg 23, 82064 Strasslach-Dingharting, Duitsland, E-mail: info @artprinta.com, Telefoon: +4915118360906 door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verzonden brief, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen.

LET OP: STUUR UW BESTELLING NIET TERUG NAAR ONS BEDRIJFSADRES, AANGEZIEN WIJ GEEN OPSLAGCAPACITEITEN HEBBEN IN ONS BEDRIJFSKANTOOR. ONZE KLANTENONDERSTEUNING ZAL U EEN RETOURADRES MEEDOEN.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping

Als je dit contract herroept, betalen we alle betalingen die we van je hebben ontvangen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat je een ander type levering hebt gekozen dan door ons is aangeboden); U betaalt ons onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze betaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor deze betaling. We kunnen wachten met terugbetaling totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U retourneert of overhandigt de goederen aan Artprinta GmbH ik. G., Mitterstraßeweg 23, 82064 Strasslach-Dingharting, Duitsland, E-mail: info @artprinta.com, Telefoon: + 4915118360906 onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​de directe kosten van de verzending van de goederen. In het geval van goederen die door hun aard niet normaal per post kunnen worden verzonden, zijn deze verzendingskosten in EUR voor rekening van de klant. Zij zijn alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om hun staat, eigenschappen en functie te onderzoeken.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

 • Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan de individuele keuze of bestemming van de consument essentieel is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument. Dit geldt voor alle producten die worden aangeboden door Artprinta.com
 • Voorbeeld herroepingsformulier

  (Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het naar ons terug.)

  - Tot: Artprinta GmbH, Mitterstrassweg 23, 82064 Strasslach-Dingharting, Duitsland, e-mail: info@artprinta.com, Telefoon: +4915118360906

  – Ik/wij (*) herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van het volgende
  goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)

  - Besteld op (*) / ontvangen op (*)

  – Naam consument(en)

  – Adres van de consument(en)

  – Handtekening consument(en) (alleen indien op papier gecommuniceerd)

  - Datum

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing.

   

Speciale opmerkingen

Als u dit contract met een lening financiert en later herroept, bent u niet meer gebonden aan het leningscontract, mits beide contracten een economische eenheid vormen. Dit is met name aan te nemen als wij ook uw geldschieter zijn of als uw geldschieter gebruik maakt van onze medewerking met betrekking tot financiering. Als wij de lening al hebben ontvangen op het moment dat de herroeping van kracht wordt, zal uw geldschieter onze rechten en verplichtingen uit hoofde van het gefinancierde contract jegens u aangaan met betrekking tot de rechtsgevolgen van de herroeping of het verstrekken van de lening. Dit laatste is niet van toepassing indien onderhavig contract betrekking heeft op de verwerving van financiële instrumenten (bv. effecten, deviezen of derivaten).

Als u een contractuele verplichting zoveel mogelijk wilt vermijden, oefen dan uw herroepingsrecht uit en herroep ook het leencontract als u ook recht hebt op een herroepingsrecht.


Kennisgeving van intrekking gemaakt met de Trusted Shops Recht copywriter in samenwerking met Wilde Flexoren Solmecke Advocaten.